Onze visie

Visie

De kern van goede zorg wordt gevormd door samenwerking. In de eerste plaats werkt de zorgverlener samen met de cliënt aan een zo goed mogelijke gezondheid van de cliënt. Vertrouwen, respect en deskundigheid vormen daarbij het uitgangspunt. Naast de samenwerking tussen cliënt en zorgverlener, vindt er in veel gevallen nog veel meer samenwerking plaats bij zorgverlening. Bijvoorbeeld tussen zorgverleners, met de zorgverzekeraar, de gemeente of verzorgingshuizen. Het doel van het Gezondheidshoes is het creëren van optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen, zodat gezamenlijk een zo groot mogelijke bijdrage aan de gezondheid van de cliënt geleverd wordt.

 

Bijdragen aan de gezondheid van cliënten gaat veel verder dan het behandelen van ziekten. Wij willen daarom ook bijdragen aan het voorkomen van ziekten en zo nodig zorgen dat cliënten zo goed mogelijk verder kunnen leven met een ziekte of beperking. Er wordt daarbij nadrukkelijk een combinatie gemaakt tussen zorg en welzijn. Dat betekent dat er door de zorgverleners ook gekeken wordt naar bijvoorbeeld werksituatie, thuissituatie, school of relatie. Het Gezondheidshoes wil daarbij ook een sociale functie in de buurt hebben. Door samenwerking met alle betrokken partijen uit de buurt die direct of indirect of indirect van invloed (kunnen) zijn op de gezondheid van bewoners kan een veel grotere bijdrage worden geleverd aan de gezondheid.

 

Om de buurtfunctie zo goed mogelijk te kunnen vervullen, richt het Gezondheidshoes zich vooral op de wijken Hogeland en Boswinkel. Een aantal zorgverleners richt zich echter op heel Enschede, bijvoorbeeld als het een zorgverlener betreft die als enige in Enschede bepaalde zorg levert.

 

Eerstelijns zorgaanbod

Het Gezondheidshoes levert in de eerste plaats reguliere eerstelijns zorg. Eerstelijns zorg wil zeggen: zorg waar geen specialistische ziekenhuisbehandeling voor nodig is. Uitgangspunt is dat zorg zoveel mogelijk in de buurt van de cliënt geleverd wordt. Dit is in veel gevallen sneller, goedkoper en cliëntvriendelijker. Met regulier wordt bedoeld: niet 'alternatief' of 'complementair'. Het Gezondheidshoes trekt geen scherpe grens en bekijkt per geval of samenwerking met een 'niet regulier' werkende zorgverlener zinvol wordt geacht.

 

Het Gezondheidshoes biedt een compleet eerstelijns zorgaanbod, waarbij de zorgverleners zelfstandig blijven (hun eigen praktijk houden) en tegelijkertijd zorginhoudelijk nauw samenwerken met de andere zorgverleners van het Gezondheidshoes. Voor de cliënt betekent dit goed afgestemde zorg, waarbij het persoonlijk contact met de vertrouwde zorgverlener behouden blijft.